Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ŚDS w Zduńskiej Woli oraz do Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 •     Data publikacji strony internetowej: 2019-05-09
 •     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-10
 •     Data aktualizacji deklaracji dostępności: 2022-03-30

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Część materiałów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabo słyszących.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Żądanie powinno zawierać:

 •     dane osoby zgłaszającej żądanie,
 •     wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 •     sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 •     Organ nadzorujący: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli
 •     Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Dąbrowskiego 15
 •     E-mail: sekretariat@sdszdunskawola.pl
 •     Telefon: (+48) 43 881 01 40

    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w
Zduńskiej Woli

 

Dostępność architektoniczna:

 

Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli mieści się przy ul. Dąbrowskiego 15 w Zduńskiej Woli

Parking dla interesantów oraz gości znajduje się na terenie (w głębi) budynku  - na parkingu są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 Do budynku prowadzi jedno wejście bezpośrednio z chodnika, z przeszkodą w postaci dwóch schodów. Wejście to wyposażone w  domofon prowadzi bezpośrednio do wiatrołapu/pomieszczenia w którym przyjmowane są osoby ze szczególnymi potrzebami. Poza tym wejściem,   nasza siedziba wyposażona jest w windę, która dostępna jest z poziomu ulicy/chodnika – bez zmian wysokości. Z pomocą windy można się dostać na każdą kondygnację Środowiskowego Domu Samopomocy.  Drzwi w budynku mają odpowiednią szerokość dla osób poruszających się na wózkach, również korytarze oraz pomieszczenia są odpowiednio szerokie. W ciągach komunikacyjnych posiadamy tablice informacyjne oraz wskazówki, jak dostać się do konkretnych pomieszczeń.

 •     Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 •     W budynku, na każdej kondygnacji, są dostępne toalety dla osób niepełnosprawnych.
 •     W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 •     Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli nie posiadają przeszkolenia ze znajomości polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu jezykowo-migowego (SJM).

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ŚDS
Data utworzenia:2021-05-26
Data publikacji:2021-05-26
Osoba sporządzająca dokument:admin
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1277

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-03-30 15:30:00aktualizacja danych Deklaracja dostępności